Løndannelsen - en beskrivelse af processen

En del medlemmer har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor vi dog ikke bare bliver enige og der er visse steder en forståelig frustration over, at samtalerne år efter år afholdes meget sent.

Vi har derfor lavet en beskrivelse af processen og vores oplevelser.

Den aftalte mindstereguleringsramme fastsættes efter aftale bl.a. ud fra statistiske oplysninger om pris- og lønudvikling samt prognoser for den generelle økonomiske udvikling og TDC's forretningsmæssige situation.

LTD var i år af den opfattelse, at niveauet skulle ligge omkring 2 %. Nok er inflationen fortsat lav, men der er generelt forventning om en stigning i reallønnen.

Selskabet lukkede hurtigt forhandlingerne med AC-Tele, hvor mindstereguleringsrammen blev aftalt til 1,5 %. Et niveau, der i LTD's øjne er for lavt. Historikken viser dog, at den faktiske lønregulering ofte ender markant højere end den aftalte ramme på AC-området, som fx i 2015, hvor årets lønregulering endte på 2,17 %, hvilket er 60 % over den aftalte mindstereguleringsramme på 1,35 %.

LTD har ved forhandlingerne i 2016 ikke engang kunnet opnå en mindstereguleringsramme på samme niveau som AC-Teles på 1,5 %. Sammenholdt med, at Dansk Metal har lavet en aftale, der giver ca. 1 % generelt, hvor til skal lægges lønglidning og individuelle lønreguleringer, har det været nødvendigt at indgå en uenighedsprotokol. Det videre forløb bliver således en mægling, og en efterfølgende voldgift, hvis enighed ikke opnås.

Det er en rigtig ærgerlig situation og det skal alvorligt overvejes, om vores aftalte lønsystem fungerer efter hensigten. I løbet af forhandlingerne har selskabet opfordret foreningen til at tænke kreativt, og der har virkelig været gang i forskellige tanker: en inflationssikrende generel lønregulering med efterfølgende individuel forhandling uden ramme, bonus som en del af lønreguleringen, frihed med løn i forskellige scenarier m.v. Alt er blevet forkastet, og ikke ét eneste forslag er kommet den anden vej udover, at mindstereguleringsrammen skal holdes under AC-Teles niveau.

Der er ingen aftaler eller bestemmelser om, at LTD's mindstereguleringsramme nødvendigvis skal følge AC-Tele, men kriterierne i overenskomsten er nøjagtigt de samme. En voldgift i 2008 endte eksempelvis med, at mindstereguleringsrammerne på de to områder blev identiske. Sådan behøver det som nævnt ikke nødvendigvis være, men al historik viser - som også nævnt - at AC-Tele lander væsentligt over det aftalte. Ser man på prognoser for lønudvikling i 2016 og de økonomiske nøgletal, er 1,5 % efter foreningens mening for lavt, og det vil derfor være helt uacceptabelt, hvis LTD's ramme skulle være mindre end 1,5 %.

Som AC'er har man en uddannelse, hvor man kan sammenligne lønniveau med tilsvarende uddannelser eksternt. Mange LTD'ere er enten ledere, eller selvlærte eksperter, hvor det kan være svært at sammenligne løn eksternt. Samtidig har vi et lønsystem, hvor der ikke findes generel vedligeholdelse af lønnen, og arbejdsgiveren kan dermed suverænt udmønte lønreguleringerne til de medarbejdere, man ønsker.

Mindstereguleringsrammen indeholder samtidig også den såkaldte lønglidning, som fx er lønregulering ved stillingsskift indenfor LTD-overenskomsten, hvilket i praksis udhuler rammen. Mange medarbejdere har tillige fået en 0-regulering de senere år, også i sammenligning med det øvrige arbejdsmarked, og det er de facto en reallønsnedgang, uanset, at inflationen er lav.

Derfor er det for LTD's område nødvendigt med en ramme af en ordentlig størrelse for at kunne inflationssikre lønningerne og samtidig sikre en reallønsudvikling, der ikke væsentligt afviger fra det øvrige arbejdsmarked.