Arbejdstid, afspadsering og overtid

Er du eller din chef i tvivl om, hvordan I skal tolke overenskomstens bestemmelser om arbejdstid, afspadsering, overtid eller andet?

Så er der hjælp at hente i denne vejledning:

LTD vejledning vedr. arbejdstid i TDC-overenskomsten
Lederforeningen har udarbejdet denne vejledning med det formål at præcisere, hvordan arbejdstidsbestemmelserne i TDC-overenskomsten skal forstås. Hermed får medarbejdere og tillidsrepræsentanter et værktøj, der kan hjælpe med at sikre, at bestemmelserne efterleves. 

Arbejdstid
TDC-overenskomstens arbejdstidsbestemmelser er beskrevet, dels i § 4 om arbejdstid og merarbejde, dels i § 5 om honorering af merarbejde. 

Alle der er ansat efter LTD-overenskomsten, har de fulde rettigheder der er beskrevet efter overenskomstens § 4 og 5. Det betyder, at alle arbejdstidsbestemmelser efter overenskomsten gælder.

Overenskomstens § 4, stk. 1 og stk. 2 beskriver, hvad den normale arbejdstid i TDC er. Det fremgår, at der er pligt til merarbejde i rimeligt omfang. I § 4, stk. 2, 2. afsnit og i § 5, stk. 1, 6. afsnit fastlægges det, hvordan merarbejde afspadseres og kan honoreres.

Ugentlig arbejdstid
I § 4, stk. 1 fremgår, at den ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte principielt er 37 timer. ”Principielt” må tolkes sådan, at LTD-medarbejderne kan pålægges at arbejde mere end 37 timer ugentligt, hvis løsningen af arbejdsopgaverne nødvendiggør det. Men sigtepunktet er de 37 timer ugentligt i gennemsnit. Overenskomsten fastslår eksplicit, at det arbejde, der over-skrider 37 timer ugentligt, enten kan afspadseres eller honoreres. Man kan altså ikke decideret modsætte sig at arbejde mere end 37 timer i en eller flere uger, så længe det fortsat ligger indenfor rimelighedens grænser. Hvad der i den sammenhæng er rimeligt, må bero på en kon-kret vurdering. I denne vurdering kan der bl.a. indgå elementer som årsagen til, at der opstår merarbejde, nødvendigheden af at få udført en opgave og det varsel, der gives til medarbej-deren.

Transport
Transporttid fra bopæl til det normale faste arbejdssted er privattid og indgår ikke i den normale arbejdstid. Skal du derimod arbejde eller til møde et andet geografisk sted, er transporttiden til dette sted en del af din normale arbejdstid.

Er der tale om transport mellem 2 arbejdssteder (f. eks. dit normale faste arbejdssted og det midlertidige arbejdssted), er hele transporttiden en del af din normale arbejdstid.

Er der tale om transport mellem din bopæl og det midlertidige arbejdssted, er transporten også en del af din normale arbejdstid, dog skal du fratrække den tid, du normalt ville bruge på transport til/fra dit normale arbejdssted. Dvs., det er din mertransporttid, som indgår i den normale arbejdstid.

Afspadsering
Hovedreglen er, at arbejde udover 37 timer pr. uge afspadseres i forholdet 1:1 (§ 4, stk. 2) – uanset om det er egentligt pålagt merarbejde eller blot merarbejde, der følger af den ansvar-lige løsning af arbejdsopgaverne. Det påhviler selskabet (lederne) og medarbejderen at søge arbejdet tilrettelagt således, at arbejdets tidsmæssige omfang set over en længere periode ikke væsentligt overstiger den almindelige arbejdstid (37 t/uge). Hvis dette ikke kan lade sig gøre – altså at planlægge opgaverne så de matcher 37 t/uge – skal merarbejdet afspadseres.

Snigende merarbejde
”Snigende merarbejde” er defineret som merarbejde, der forekommer uændret uge efter uge, måned efter måned og forekommer, fordi medarbejderen ikke kan nå sine almindelige arbejds-opgaver indenfor normal arbejdstid (37 t/uge). Der er således ikke tale om merarbejde, der er pålagt den ansatte.  

Som hovedregel er det en betingelse for ret til at afspadsere, at der er truffet aftale med nærmeste leder om, at der udføres merarbejde, der kan afspadseres på et senere tidspunkt.

Da LTD’ere sjældent bliver pålagt eller dikteret, hvordan og hvornår de skal løse deres arbejdsopgaver – andet end i helt overordnede termer – kan der nemt opstå en situation, hvor man som medarbejder får oparbejdet merarbejdstimer. Som medarbejder bør man imidlertid, så snart det bliver tydeligt, at der er brug for flere timer til en eller flere opgaver end påregnet, få afklaret med sin leder, hvordan man får godkendt sit merarbejde.  

Man skal hurtigst muligt gøre sin chef opmærksom på, at man har en merbelastning i forhold til den normale arbejdstid således, at opgaver, tid og kompetencer kan bringes i balance. 

Forudsigeligt merarbejde
Hvor man på forhånd kan identificere, at der vil blive tale om merarbejde (timer udover 37 t/uge) over en længere periode (> 4 uger) eller af større omfang (et betydeligt antal timer over en kortere periode), kan dette merarbejde – efter forudgående aftale med nærmeste leder – godtgøres økonomisk, som engangsbetaling eller som midlertidigt tillæg (§ 5, stk. 1, 4. og 6. afsnit).

Pligt til at oplyse
I § 4, stk. 2, 1. afsnit, er det beskrevet, at det også påhviler den enkelte medarbejder at sørge for, at arbejdets tidsmæssige omfang ligger inden for den normale arbejdstid (37 t/uge). Hvis en medarbejder er ved at oparbejde mange merarbejdstimer, har man pligt til, så tidligt som muligt, aktivt at gøre sin leder opmærksom herpå.

Registrering
Der er ikke en ensartet registrering af arbejdstimer i TDC. Det gør håndtering af arbejdstids-bestemmelserne kompliceret, når man skal forholde sig til det mere overordnet. Der er i dag flere forskellige timeregistreringssystemer i TDCs enheder, og nogle steder bruges der intet system. Der er derfor heller ikke en entydig måde at holde nærmeste leder orienteret om status for ens arbejdstidsforbrug/merarbejde. 

Det skal bemærkes, at benytter din enhed et timeregistreringssystem, er du pligtig til at benytte det, hvis ledelsen forlanger det. I nogle enheder skal der kun registreres timer, der skal faktureres, og i andre enheder skal alle timer registreres. I sidstnævnte tilfælde er det ikke kun de 37 timer der skal registreres, men alle arbejdstimer, der skal registreres.

Lav aftale og noter tiden
Det er en god ide at få en aftale hver gang, der er udsigt til merarbejde. Aftalen kunne have karakter af, at man løbende noterer sit timeforbrug, og ugentligt/månedligt gør sin leder opmærksom på forbruget og dermed samtidig gør lederen opmærksom på, at man har mer-arbejde og siden agter at afspadsere. 

Hvad skal du som medarbejder gøre
Det anbefales, at 

  • notere/registrere den daglige/ugentlige arbejdstid enten elektronisk eller som et papir-/skufferegnskab.
  • holde den nærmeste leder løbende orienteret om status for eventuelle merarbejdstimer, så den nærmeste leder dermed er varslet og har kendskab til det.
  • gøre lederen opmærksom på, at lederen er forpligtet til at søge medarbejderens merarbejde afviklet enten ved afspadsering eller ved udbetaling.
  • aftale med lederen, hvorledes der kommer balance mellem opgaver og timeforbrug.
  • aftale med lederen, hvorledes eventuelt merarbejde afspadseres eller honoreres.

 

LTD er blevet opmærksom på, at der i nogle tilfælde hos ledelsen kan være en anden opfattelse af retten til afspadsering end beskrevet i ovenstående. Såfremt du måtte opleve dette, bør du snarest muligt kontakte din lokale talsmand, så vi kan følge op på det.